Privacy Policy

Pétanque Lijnden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Pétanque Lijnden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.
  Als Pétanque Lijnden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
  u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact
  met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van leden
  Persoonsgegevens van de leden worden door Pétanque Lijnden verwerkt ten behoeve van de
  volgende doelstellingen:
 • ledenadministratie
 • contributieheffing
 • registratie bij de NJBB ( Nederlandse Jeu de Boulesbond)
 • teamopgaven
 • informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • het lidmaatschap van Pétanque Lijnden.
  Voor de bovenstaande doelstelling kan Pétanque Lijnden de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer.
  Uw persoonsgegevens worden Pétanque Lijnden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
  verwerking voor de periode:
 • tot de opzegging van het lidmaatschap en de financiële afwikkeling daarvan.
  Daarna worden de gegevens opgeslagen in een oud-ledenbestand. Verwerking van persoonsgegevens belangstellenden van
  Pétanque Lijnden clubblad
  Persoonsgegevens van belangstellenden in het Pétanque Lijnden clubblad c.q. nieuwsbrief worden
  door Pétanque Lijnden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 • Het toesturen van de Pétanque Lijnden clubblad c.q. nieuwsbrief.
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • mondeling of schriftelijk verzoek om toezending Pétanque Lijnden clubblad c.q. nieuwsbrief.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pétanque Lijnden de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres.
  Uw persoonsgegevens worden door Pétanque Lijnden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
  verwerkingen voor de periode:
 • totdat men aangeeft geen belangstelling meer te hebben in de Pétanque Lijnden clubblad
  c.q. nieuwsbrief.Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
  Persoonsgegevens van donateurs worden door Pétanque Lijnden verwerkt ten behoeve van de
  volgende doelstellingen:
 • Het toesturen van het clubblad.
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • mondelinge of schriftelijke aanmelding als donateur.
  Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pétanque Lijnden de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer.
  Uw persoonsgegevens worden door Pétanque Lijnden opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
 • dat men donateur is.Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
  voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • De registratie van leden bij de NJBB.
 • Het online bewaren van correspondentie.
 • Het boekhoudprogramma.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de
  nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
  door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
  toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
  zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
  derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
  indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
  vertegenwoordiger.
  Bewaartermijn
  Pétanque Lijnden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
  van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
  maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Pétanque Lijnden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze bestuursleden en coaches zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.Rechten omtrent uw gegevens
  U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u
  verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
  andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
  voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
  dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
  direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
  erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
  is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact
  met ons op!
  Contactgegevens
  Pétanque Lijnden
  Schipholweg 649
  1175 KR Lijnden
  info@petanquelijnden.nl